0: 0ms, 1: 0ms, 2: 166ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8(C): 0ms, R: 11ms, Tot.: 185ms, Time: 1529361193

Deyvis Orosco