0: 0ms, 1: 0ms, 2: 4ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 11ms, Tot.: 23ms, Time: 1555643128

Semana Santa