0: 0ms, 1: 0ms, 2: 857ms, 3: 0ms, 4: 2ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 9ms, Tot.: 873ms, Time: 1531952561

Emilio Jaime