0: 0ms, 1: 0ms, 2: 208ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 10ms, Tot.: 226ms, Time: 1553084612

Katy Jara