0: 0ms, 1: 0ms, 2: 247ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 4ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 10ms, Tot.: 268ms, Time: 1548164578

Katy Jara