0: 0ms, 1: 0ms, 2: 384ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 3ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 10ms, Tot.: 403ms, Time: 1555750661

Lady Gaga