0: 0ms, 1: 0ms, 2: 389ms, 3: 0ms, 4: 2ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 13ms, Tot.: 409ms, Time: 1550378345

Lady Gaga