0: 0ms, 1: 1ms, 2: 418ms, 3: 3ms, 4: 6ms, 5: 7ms, 6: 1ms, 7: 4ms, 8: 3ms, R: 18ms, Tot.: 460ms, Time: 1553569081

Mia Khalifa