0: 0ms, 1: 0ms, 2: 117ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 9ms, Tot.: 134ms, Time: 1555722559

Mia Khalifa