0: 0ms, 1: 0ms, 2: 23ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 3ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 12ms, Tot.: 45ms, Time: 1544860646

Yahaira Plasencia