0: 0ms, 1: 0ms, 2: 12ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 3ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8(C): 0ms, R: 13ms, Tot.: 33ms, Time: 1531689441

Yahaira Plasencia