0: 0ms, 1: 0ms, 2: 27ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 9ms, Tot.: 44ms, Time: 1550269063

Yahaira Plasencia