0: 0ms, 1: 0ms, 2: 25ms, 3: 0ms, 4: 3ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 13ms, Tot.: 46ms, Time: 1539811339

Yahaira Plasencia