0: 0ms, 1: 0ms, 2: 842ms, 3: 0ms, 4: 2ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 10ms, Tot.: 858ms, Time: 1524531270

Emilio Jaime